fbpx Skip to content
Den Haag 070 - 3675736 |  Waalwijk 0416 - 313039 | info@hokafoodservice.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoka Snacks Den Haag B.V. en Hoka Den Haag B.V.

 

Gedeponeerd bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage onder nummer 29/2009

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap Hoka Snacks Den Haag B.V. gevestigd te ‘s-Gravenhage en de besloten vennootschap Hoka Den Haag B.V. gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Klant: de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon, de vertegenwoordiger van de minderjarige natuurlijke persoon.

 

  1. Aanbieding en overeenkomst

1.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2           Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3           Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4           Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

  1. Prijs en betaling

2.1           Alle door Leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2           In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3           Leverancier is – nu de geoffreerde prijs is gebaseerd op inkoopprijs en andere factoren – gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen. Dit is in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het geval indien er een wijziging optreedt van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Leverancier de goederen hebben gekocht

2.4           Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is Klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5            Alle facturen zullen, tenzij anders overeengekomen binnen veertien dagen na factuurdatum hetzij contant, hetzij op het door Leverancier nader aangeduide bankrekeningnummer, door Klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

Leverancier is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen.

Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, heeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

2.6           Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd zijn.

2.7           Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

 

  1. Voorbehoud van eigendom en rechten

3.1           Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan.

 

 

  1. Risico, Reclame

4.1           Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

4.2           Reclames dienen te geschieden binnen 24 uur na ontvangst van de goederen.

4.3           Ten aanzien van gekoelde/diepgevroren producten geldt dat deze bij bezwaren ten aanzien van de deugdelijkheid daarvan direct bij aflevering door Leverancier geretourneerd moeten worden. De termijn van artikel 4.2. geldt dus niet voor gekoelde/diepgevroren producten.

4.4.          Reclames dienen, na telefonische melding, schriftelijk door Klant te worden bevestigd.

4.5.          Indien de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde termijnen worden overschreden, of de door Leverancier geleverde zaken door Klant zijn verwerkt of doorverkocht, vervalt het recht op reclame.

 

Leveringstermijnen

5.1           Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5.2           Levering geschiedt franco aan het door de Klant opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

  1. Overmacht

6.1        Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

6.2        In het bijzonder geldt als overmacht voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier of dat van een van haar toeleveranciers.

6.3           Bij overmacht heeft Leverancier de keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Leverancier in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

  1. Garantie

7.1           Tenzij anders overeengekomen gelden voor de door Leverancier geleverde zaken uitsluitend de door de toeleverancier van die goederen vastgestelde garantiebepalingen.

 

  1. Aansprakelijkheid

8.1           Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier, wordt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte zaken, zowel bij Klant als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2           Behoudens opzet of grove schuld is Leverancier evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Leverancier, dan wel van personen, die door Leverancier in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

8.3           Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Leverancier op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met personeel van Leverancier dat niet bevoegd is tot het binden van Leverancier aan enige overeenkomst.

 

9              Annulering

9.1           Bij annulering van de overeenkomst door de Klant ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Leverancier het recht nakoming te eisen.

9.2           Indien Leverancier een annulering accepteert is Leverancier gerechtigd aan de Klant alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van omzet/winstderving.

 

10            Opschorting en ontbinding

10.1         Indien de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de Klant of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

10.2         De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

10.3  Artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing.

 

  1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1         De overeenkomsten tussen Leverancier en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

11.3         Geschillen die uit Overeenkomsten mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Back To Top
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?